INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

INFORMACJA

 

 

         Na podstawie art. 22 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Pławnie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców informuje, iż dzień 31 października 2016 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.